EASTERN EXPRES 144131 -5 BOEING 737 -500 TRANSAERO SCALmodellllerL KI1 144 NY